Læring

IT

Vissenbjerg Skole har i en årrække arbejdet seriøst med at inddrage IT i undervisning med det formål at motivere øget læring for vores elever.

 

Den formulerede målsætning er:

At forandre Vissenbjerg skole fra at være en traditionel skole med traditionel undervisning, til at være skole, hvor informationsteknologi og IT-kompetencer og innovative processer i forhold til digital læring kan medvirke til at skabe endnu bedre læring, som det helt grundlæggende mål.  

Der er således foretaget store investeringer for at kunne opfylde målsætningen. Alle elever er udstyret med en device i 0.-6. klasse og de ældste elever kan også låne en pc, hvis de ikke selv ejer en. Disse investeringer har været særligt vigtige for skolen, både så det er muligt på alle måder at inddrage IT i undervisning, men også for at understøtte at vores elever får de samme vilkår for at lære via de digitale medier, både på skolen og hjemme. Skolen har desuden investeret i interaktive tavler i alle klasselokaler og et hurtigt og tidsvarende trådløst netværk. Endelig har skolen indkøbt en robot, en drone og diverse gadgets, således at eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af de nyeste teknologier, som med stor sandsynlighed vil indgå i deres fremtidige arbejdsliv og hverdag.

Udstyret gør det ikke alene og derfor arbejder skolen også løbende med at kvalificere lærerne til at inddrage IT i undervisningen, både med efteruddannelse og med deltagelse i diverse projekter og netværker, som kan understøtte skolen og personalets udvikling med inddragelse af IT.

Skolen har valgt at udnytte mulighederne i den nye skolereform og bruger således understøttende undervisningstimer på at opkvalificere eleverne basisfærdigheder i brugen af IT-udstyr og eleverne i 5. - 8. årgang har én fast ugentlig IT-time.

Herunder ses i lille filmklip, hvor nogle af vores dygtige elever har arbejder med programmering af vores robot Nao.

 

IT-projekter

 

Vissenbjerg Skole har de seneste år enten selv igangsat eller blevet optaget/inviteret til en række forskellige projekter med udgangspunkt i inddragelse af IT i undervisningen.
I 2013 blev der i forbindelse med en studierejse til Paris for skoleledere og IT-vejledere, udarbejdet en mindmap med visionerne for, hvordan en større digital forandring på Vissenbjerg Skole skulle foregå. 
Da visionerne bestod af mange delelementer blev der også udarbejdet en "byggeplan" for indfasningen af visionerne.
Denne byggeplan er stadig i brug og bruges som et dynamisk redskab med månedlig evaluering. 


Igangværende projekterErasmus+
I kraft af skolens deltagelse i forskellige IT-projekter og omtalen heraf, er skolen blev inviteret med i et Erasmus+ projekt af UCL, som koordinerer den danske del af det delvist EU-finansierede projekt. Projektet har deltagelse af 8 lande Portugal, Spanien, Italien, Frankrig, Irland, Sverige og Finland henover de næste 3 år (2015-2018). Da alle besøger hinanden undervejs bliver der god mulighed for at netværker med lærere fra de øvrige lande og udveksle erfaringer med, hvordan teknologier kan understøtte læring. I starten af april 2016 bliver det i Danmark og Vissenbjerg storkro bliver hovedbase forarrangementer, hvor Vissenbjerg Skole elever og lærer får mulighed for at vise frem, hvordan vi anvender digital læring på vores skole. Læs mere generelt om Erasmus+ her!
I Projektet arbejdes der også med udbredelsen Etwinning, samt muligheden for at certificere skoler i Europa som DSOE-skoler -> se mere om kommende projekter herunder.

 

Forandringsagenter
Vissenbjerg skole har siden 2014 arbejdet med forandingsagenter. Projektet handler om at en gruppe lærere sætter fokus på, hvordan teknologier kan understøtte elevers læring og trivsel. Desuden skal lærerne være agenter for deres egne projekter og videreformidle deres erfaringer til kollegaerne, således at flere lærere drager nytte af forandringsagenternes arbejde. Læs mere om projektet her!

 

Understøttende IT
Vissenbjerg Skole har valgt at bruge understøttende undervisningstid på basisfærdigheder i IT, samt elevernes digitale dannelse. Læs mere om understøttende IT her!

 

Hour of Code
Vissenbjerg har siden 2014 deltaget i den årlige event Hour of Code, som er verdens største enkeltstående skole-event. Den første uge i december får skolens elever mulighed for i nogle timer at lege med programmering på en sjov og motiverende måde. Vissenbjerg Skole er glade for at være med og efter den første bekymring inden start det første år hos enkelte lærere, har det været en god oplevelse både for elever og lærere. Der er nu en god forståelse for meningen med denne event og at forudgående kendskab til programmering ikke er en nødvendig forudsætning for børn og voksne, for at kunne deltage i Hour of Code.
Du kan læse mere om Hour of Code her!
 

DSOE-skole (Digital School of Europe)
I forbindelse med deltagelsen i Erasmus+ projektet, har skolen også forpligtiget sig til at arbejde for at blive optaget som en DSOE-skole (Digital School of Europe). Med inspiration i et Irsk projekt (Digital School of Distinction) skal foretage de rette forberedelse og igennem en række faser, hvor digital læring og dannelse implementeres. Afslutningsvis godkendes skolen af en ekstern observatør som tilser at målene er opfyldt. Skolen vil herefter modtage et officielt certifikat som bevis på at skolen opfylder nogle fælles europæiske standarder for implementering af digital læring. 
På Vissenbjerg Skole føler vi os godt rustet til at blive optaget som DSOE skole. Skolen har også haft til opgave at overtale andre skoler i kommunen til at gå med, da det kan være et godt redskab til af få styr på IT-udviklingen. Trods opfordringer er der ingen af de øvrige skoler i Assens kommune som har ønsket at deltage. Vissenbjerg Skole netværker derfor med deltagende Odenseskoler.
Læs med om DSOE-projektet her! 

 

Ny efteruddannelse i teknologiforståelse og digital læring
Vissenbjerg SKole har samarbejdet med teknologisk institut ift. brugen af robotten Nao. Skolen er efterfølgende blevet inviteret til en række møder om brugen af robotter og andre teknologier i undervisningen. Det har medvirket til at Vissenbjerg Skole sammen med 3 sjællandske skoleforvaltninger, teknologisk institut og DPU er inviteret til et samarbejde om at afdække mulighederne for dels at lave uddannelsesmoduler for skolelærere på diplom- eller masterniveau, dels at finde midler til det primært via fonde. Målet med Uddannelsen bliver formentlig at give deltagende særlige kompetencer til at kunne inddrage teknologier i fagene som kan øge elevernes læringen på en hensigtsmæssig måde. Vissenbjerg Skoles ledelse vil gerne støtte lærere med interesse i sådan en uddannelse, når uddannelsesbeskrivelse og midler er på plads. Skolen har således fået en unik mulighed for at være med i den første beskrivelsesfase. 

 

Robotter og læring
Vissenbjerg skole er af UCL blevet inviteret med i projekt, som handler specifikt om programmering og inddragelse af robotter i undervisningen. Projektet består af et kursus og et institutionsbesøg i London. England er langt fremme med nationale læringsplaner ift. inddragelse af programmering i undervisningen og forhåbentlig kan der hentes god inspiration til den danske undervisning, ikke mindst ift. til naturfagene, hvor programmering nu er blevet en obligatorisk del af faget.

Vissenbjerg Skole er galde for denne mulighed og synes den er i god tråd med vores satsning på IT, programmering og robotter. Naturfagslærerne vil have førsteprioritet som deltagere i projektet. 

 

Etwinning
I Erasmus+ projektet opfordres de deltagende institutioner til at benytte den digitale platform Etwinning. Etwinning er et EU-finansieret projekt som giver lærere mulighed for på tværs af landene at netværke, udveksle ideer og udvikle samarbejdsprojekter.
Der er også mulighed for at inddrage eleverne i direkte projekter med hinanden på tværs af landegrænserne og både mulighed for at skabe øget læring hos den enkelte og forståelse for børn og unge i andre lande og kulturer. 
Du kan læse mere om Etwinning her!
 

Afsluttede projekter

 

Digital forandringsledelse
I 2013-2014 deltog skolens viceinspektør Lars Jacobsen i projektet "digital forandringsledelse" foranlediget af undervisningsministeriet og skolelederforeningen. Projektet havde til formål at motivere skolelederrepræsentanter fra alle kommuner til at igangsætte forsøg med IT-baseret læring på egen skole. Projektet foregik med en række samlinger i københavn, hvor der både blev fremlagt inspiration, samt arbejdet i regionale netværksgrupper. Deltagerne havde også til opgave at dele erfaringer hjemme i egen kommune, således at andre kunne inspireres.
Projektet var en god anledning til arbejde med en størrer digitalt forandring på Vissenbjerg Skole og har således været startskuddet til at gøre skolen til frontskole inden for teknologiunderstøttet læring.

Læs mere om projektet Digital forandringsledelse her!

 

Demonstrationsskoleprojekt
I 2013-2015 deltog Vissenbjerg Skole i Demonstrationsskoleprojektet. Projektet var et forskningsprojekt under undervisningsministeriet, hvor det blev undersøgt om digitalt tilrettelagt undervisning har en effekt på elevernes læring. Det erklærede mål blev bl.a. formuleret således:

Målet var derfor at støtte lærere i at eksperimentere med innovative læringsformer, samt at lærerne udvikler et fagdidaktisk sprog om integration af it og digitale læremidler. 

Vissenbjerg Skole blev udvalgt sammen med 20 andre skoler og sammen med 5 af skolerne var overskriften IT-fagdidaktik og læringskompetencer i et organisatorisk perspektiv. Til at støtte lærerne arbejdet med læring og inddragelsen af teknologier, havde de vejledning og sparring med kyndige lærere fra universiteterne. 24 af vores deltog i projektet og var glade for den sparring de havde med universitetslærerne, som absolut kan medvirke til at flytte forståelse og indsigt. Udvalgte klasser har før og efter demonstrationsskoleprojektet gennemgået nogle testspørgsmål som skal afdække om deres læring har flyttet sig mere end de der ikke var en del af projektet.
I løbet af 2016 kommer der en rapport om forløbet. Der kan hentes mere information om demonstrationsskoleprojektet her! 

 

Web2beviset
For at give lærerne et godt afsæt til de store forandringer der var planlagt ift. at gør Vissenbjerg Skole til en IT-skole, blev alle lærerne herover 2 lørdage inviteret til en introduktion til web2beviset.
Web2beviset er udviklet af lærere på CFU (Center for undervisningsmidler) og er et internetbaseret kursus, hvor lærerne skal arbejde med at gøre overvejelser over egen undervisningspraksis og hvordan IT kan medvirke til at understøtte elevernes læring. Skolens lærere skule således både give repsons til andre kursisters opgave på "nettet", samt selv definere en udfordring i egen praksis og herefter modtage respons. Lærerne havde skoleåret ud til at gøre opgaven færdig og herefter modtog de et bevis fra CFU.

Vissenbjerg Skole erfaring var, at Web2beviset som håbet var en god måde at skyde vores projekt i gang. Mange var gode til at tage udfordringen på og flere af dem der ikke havde været så positive fra start, oplevede at de fik viden med de i høj grad kunne bruge i deres praksis. Skolenkan derfor klart anbefale Web2beviset som igangsætter til at gøre skolen mere IT-orienteret.