Værdier

Værdigrundlag

Her kan du læse om skolens vision, mission og værdigrundlag

Værdigrundlaget består af vores:

 • Vision
 • Mission
 • Mål og særkende
 • Værdigrundlag og værdiernes betydning

Vision:

Vi er først gode, når alle er gode.

Mission:

Vi stiler efter at være bevidst kompetente, at skabe sammenhængskraft og forblive oprigtigt nysgerrige og udviklingsorienterede, så vores elever tilegner sig viden og færdigheder, der giver dem de bedste forudsætninger for at leve og virke i fremtidens samfund.

Al vores virke har grundlag i Folkeskoleloven og Assens Kommunes sammenhængende skolepolitik.

Mål og særkende:

Vissenbjerg Skole ligger i det fynske højland, omgivet af den smukkeste kuperede natur med et mangfoldigt elevgrundlag. Vores mål er at være BYENS SKOLE – et naturligt valg, fordi Vissenbjerg Skole byder på et stærkt og udviklende fællesskab, høj faglighed, trivsel, tryghed og skaberkraft. På vores skole går læring og trivsel hånd i hånd og er hinandens forudsætninger.

Værdigrundlag og værdiernes betydning:

Vissenbjerg Skole står på en fundament af fællesskab og skaberkraft - Fællesskaber former fremtiden!

Fællesskab:

Fællesskabet er centrum for vores tilværelse, en uundgåelige del af livet og med til at forme vores tilværelse og dermed vores identitet. Fællesskabet findes i alle størrelser og former på - fællesskaber i den enkelte klasse, på årgangene, men også overordnet på skolen og tilknytningen til samfundet som helhed.

Det er i fællesskabet, man danner et selvbevidst individ. Det er ved at spejle sig i andre – i fællesskabet – at man kan blive opmærksom på, hvem man er og hvem man gerne vil være.

I folkeskolens formålsparagraf står der, at vi skal danne eleverne til at kunne være en del af et fællesskab og samfundet som helhed. Vi skal danne demokratiske borgere, der kan tage kritisk stillingtagen til samfundet. Dermed skal vi alle kunne indgå i fællesskaber uanset form og omdrejningspunkt. Dette er essentielt i forhold til at dannelsen af det enkelte menneske.

Vissenbjerg Skole viser mange aspekter af det samfund, som eleverne skal ud at være en del af, samt kunne tage stilling til. Derfor er det en naturlig del af praksis og ikke mindst nødvendigt. På Vissenbjerg Skole skaber vi et godt fællesskab ved bl.a. at have fokus på:

 • Klassens liv og kultur
 • Stærke traditioner
 • Sprogbrug og omgangstone
 • Samarbejde
 • Elevinddragelse og demokrati
 • Normer og værdier, etik og moral
 • Legegrupper og legepatrulje i frikvarterne
 • Forældreinvolvering
 • Venskabsklasser
 • Venskabsdage
 • Lejrture
 • Temauger på tværs
 • MOT
 • Fri for mobberi
 • Mangfoldighed
 • Trivsels- og antimobbestrategi

Skaberkraft:

Skaberkraft er fremtidens vigtigste ressource, vi skal kunne hjælpe hinanden og bedrive ideer og tanker, hvormed vi får det optimale ud af det. Skaberkraft er stærkest i fællesskab, da flere hoveder tænker bedre end ét. Dermed er skaberkraft og fællesskab afhængige af hinanden. Vi skal skabe troen på den enkelte elev, at de kan skabe, hvad de tænker.

Skaberkraft er evnen til at tænke, forme og udfolde sine kreative og innovative intentioner.

Skaberkraft er en kompetence som b.la. indeholder færdigheder inden for innovation, iværksætteri, sociale kompetencer og kreativitet.

Det er en handlekompetence, der handler om at have lyst, mod og vilje til at skabe og sætte sit aftryk i verden.

I arbejdet med at udvikle elevernes skaberkraft arbejder vi med at stille spørgsmål i stedet for at give svar, udfordre, plante ideer samt at åbne muligheder op for eleverne. Her er den ingen færdige løsninger, men i stedet plads til afprøvninger.

I arbejdet med skaberkraft arbejder vi hen imod at skabe aktive og initiativrige børn og unge, der med troen på sig selv kan føle sig som en vigtig bidragyder i deres eget liv.

På Vissenbjerg Skole sætter vi fokus på skaberkraften ved bl.a. at

 • Inddrage vi andre samarbejdspartnere som ungdomsskolen, biblioteket, foreningslivet og lokale erhvervsdrivende
 • Arbejde med FN’s verdensmål både i undervisningen og i anderledes uger
 • Vægte de kreative fag og tilgange højt
 • Eksperimentere, innovere
 • Samarbejde
 • Styrkebaseret pædagogik
 • Lige deltagelsesmuligheder
 • En sund læringskultur