Skip til hoved indholdet
  Hjem Vores værdier Værdigrundlag

Værdigrundlag

Fællesskaber former fremtiden

Fællesskab & Skaberkraft præger livet på Vissenbjerg Skole.
At dyrke og værdsætte fællesskabet og skaberkraften gennemsyrer vores hverdag, men nogle af vores aktiviteter og traditioner lyser i særlig grad i kraft af disse værdier.
Nedefor er valgt enkelte aktiviteter og traditioner ud til nærmere beskrivelse og som vi er særligt stolte af. Der kommer hele tiden nye til, ligesom nogle udgår eller udvikler sig.

Relationer på tværs

Når fællesskab og skaberkraft er vigtige værdier for os, er det nødvendigt at dyrke relationerne på tværs af skolen, så alle elever bliver trygge og får mod til at udfolde sig. Vi har venskabsklasser på tværs, så de store hjælper de små. Vi har legepatrulje. Vi afholder venskabsdage, hvor vi fordyber os i at dyrke det gode samarbejde, relationerne og skaber noget sammen, som viser, at vi er forbundne. Sådan dyrker vi også samarbejdet med børnehaverne, så vores kommende elever træder trygt ind på skolen. Der er lygtefest, børn på tværs og mange andre gode traditioner, som dyrker fællesskabet og skaberkraften, fordi vi sammen tager ansvar for børnenes overgang fra børnehave til skole.

Samhørigheden styrkes også, når vi dyrker traditionerne. Vores julebanko, juleklippedag, fastelavn, rock & rul, sommerfest, juleafslutningen i kirken, høstfest, samt de mange traditioner, der er opstået i klasserne eller på årgangene er alt sammen med til at styrke fællesskabet.

 Når relationerne er stærke og vi føler os forbundne, opnår vi et trygt læringsmiljø, hvor alle kan trives og lære.

 

Læring på tværs.

Skaberkraften og fællesskabet sætter vi i spil, når vi har vores temauger på tværs af hele skolen. Ambitionerne er høje, og fællesskabet og skaberkraften står meget stærkt i disse uger.

Vores månedlige fagdage med god plads til fordybelse, bidrager i høj grad også til følelsen af fællesskab og skaberkraft. Kreative, nytænkende, spændende dage dyrkes på samme tid på hele skolen.

På Vissenbjerg Skole har vi dygtige, ambitiøse medarbejdere, der sætter en ære i at gøre børnene så dygtige, de kan. De arbejder tæt sammen for at berige hinanden, og de er ikke bange for at kaste sig ud i kreative processer. Kreativiteten ses overalt på skolen. I SFO-værkstedet, i Håndværk og design, i billedkunst, i musik, i madkundskab – men også i de mere boglige fag.

For mange år siden satsede Vissenbjerg Skole meget på it. Det er stadig en vigtig brik i vores fælles dannelse og uddannelse, og undersøgelser viser, at vores elever ligger ret godt placeret, når det kommer til teknologiforståelse, teknologifærdigheder og vores færden i den digitale verden.

Vi kan hurtigt komme til at fokusere på de spændende, anderledes dage. Men sandheden er, at der er flest dage med traditionel fagfaglig undervisning. Det kan også noget. Fællesskabet og skaberkraften i skolens hverdag skal vi også huske at lyse på. Den fagfaglige undervisning bidrager til elevernes dannelse og uddannelse, og klassefællesskabet er den trygge arena, hvor vi skaber os sammen.

 

Musikkultur

Musik fylder meget på Vissenbjerg Skole. Vi har et stærkt samarbejde med Musikskolen, som deltager i mange af vores musiktimer og er en del af vores morgensamlinger. Musikkulturen på Vissenbjerg Skole er unik. Her synger vi med til morgensamlingerne og fællessamlingerne. Ofte høres musik strømme ud af lokalerne, når eleverne øver sig på deres instrumenter. Det kan være, lyden kommer fra den almene musikundervisning, musicalvalgholdet eller musikvalgholdet.

 Der er intet som musik til at dyrke fællesskabet og skaberkraften.

 

Fokus på en sund sjæl i et sundt legeme,

sagde man i gamle dage. Men på Vissenbjerg Skole, er det ingenlunde et gammeldags udtryk. Hvis alle skal have forudsætninger for at deltage i fællesskabet og bidrage med deres egen skaberkraft, er det vigtigt, at fundamentet er sundt, og det arbejder vi alle for i dagligdagen. På Vissenbjerg Skole har vi vores eget sundhedsråd, der har fokus på at omsætte kommunens sundhedspolitik til konkrete handlinger. Derudover stiller Sundhedsrådet skarpt på de lokale udfordringer, der måtte vise sig, fx i vores årlige trivselsmålinger. Sundhedsrådet består af repræsentanter af lærere, pædagoger, ledelse, sundhedsplejerske og skolebestyrelse.

På Vissenbjerg Skole arbejder vores vejledere fra vores lokale ressourcecenter i samarbejde med pædagoger og lærere for at hjælpe alle børn, der er i vanskeligheder, når det er udfordrende at deltage i og bidrage til det faglige og sociale fællesskab. Få børn gennemfører en hel grundskole uden udfordringer, så når der er brug for hjælp, springer vi til. Det kan være med læse- eller regnestrategier, strategier til at få legeaftaler i frikvarterne, en voksen at snakke med, så selvværdet kan vokse, gruppesamtaler hvis man er ked af det, fordi ens forældre er blevet skilt, hjælp til motorikken og sanseapparatet… listen er lang. Men selv om vi har mulighed for at klare meget selv, er vi ikke blege for at bede om hjælp. Vi har et tæt samarbejde med SSP (Skole Samfund Politi), PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning), sagsbehandlere og sundhedsplejersker. Vi samles fx en gang om måneden i den tværfaglige forpost, hvor vi belyser forskellige udfordringer fra forskellige faglige perspektiver.

Mangfoldigheden og de forskellige perspektiver værdsættes på Vissenbjerg Skole, og vi anser det for at være en styrke. Vores personalegruppe er mangfoldigt sammensat, ligesom vores elever er det. Vi forsøger hele tiden at styrke det tværfaglige samarbejde. Vi har fx pædagoger med i undervisningen i indskolingen for at sætte flere fagligheder i spil. Pædagogerne får en vigtig rolle som den røde tråd, der binder skoledagen og SFO sammen, så der opnås tryghed hos børnene.

På Vissenbjerg Skole oplever vi, at fællesskabet og skaberkraften præger vores tilbagevendende begivenheder, hvor vi sætter fokus på sundhed -  fx OL-arrangement, skolernes motionsdag og vores sundhedsuge. I hverdagen har vi pulsen op, yoga, mindfulness etc. Vi har en ambition om at inddrage bevægelse i fagundervisningen, fordi det er sundt at røre sig, fordi man lærer bedre, når sanserne og kroppen er i spil, og fordi det skaber glæde og samhørighed.

Sundhed handler både om at have en sund krop og en god følelse med sig selv. At blive mødt med oprigtig anerkendelse er en vigtig forudsætning for, at man som menneske kan vokse og opnå et godt selvværd. Det er en ledestjerne for os på Vissenbjerg Skole at møde andre mennesker med en tro på det enkelte menneskes potentiale og en viden om, at alle ønsker at være en del af fællesskabet, så man gør altid det bedste, man kan.

Fokus på et bæredygtigt samfund i bred forstand

Kloden er vores hjem, og vi skal passe på den. Kloden er beboet af mennesker, og dem skal vi også passe på. Med skelen til FN’s verdensmål forsøger vi at bidrage til en bæredygtig skole, som både passer på vores fælles jord og vores fællesskab, forstået som vores indbyrdes relationer. Det relationelle fokus er beskrevet som relationer og læring på tværs.

Vores fokus på en bæredygtig klode handler om, at vi i fællesskab skaber bedre løsninger, som belaster vores jord og vores liv mindre. Det gøres ved demokratisk dannelse, relationer, oplysning/læring og helt konkrete handlinger, som afspejles i vores dagligdag. Fx at have solceller på taget, eller insekthoteller i vores vilde blomsterbed.

 

Tro på, at fællesskaber former fremtiden

Fællesskabet er den stærkeste kraft, og alt hvad vi gør, handler om at danne og uddanne vores elever, så vi giver dem de bedste forudsætninger for at deltage i fællesskaber. Fællesskaber skaber vi sammen, og alle har ret til at være en del af fællesskaber. Når vi i skolebestyrelsen sammen har skabt fælles forventninger til skole-hjem-samarbejdet, så handler det om at skabe rammer for fællesskabet. Når vi i udskolingen praktiserer MOT, så handler det om at danne eleverne til at finde MOD til at tage medansvar for at skabe sunde fællesskaber. Når vi i indskolingen praktiserer Fri for Mobberi, så handler det om at give eleverne strategier til at indgå i og tage vare på fællesskaber. Alt, hvad vi gør, peger ind i at skabe fællesskaber, så alle finder deres eget ståsted og tro på, at hver og en af os er en vigtig brik i det store puslespil, som vi bygger sammen.

 

Vores vision er at vi først gode, når alle er gode.

Vores mission er at vi stiler efter at være bevidst kompetente, at skabe sammenhængskraft og forblive oprigtigt nysgerrige og udviklingsorienterede, 
så vores elever tilegner sig viden og færdigheder, der giver dem de bedste forudsætninger for at leve og virke i fremtidens samfund.

Al vores virke har grundlag i Folkeskoleloven og Assens Kommunes sammenhængende skolepolitik.

 

Vissenbjerg Skole ligger i det fynske højland, omgivet af den smukkeste kuperede natur med et mangfoldigt elevgrundlag.
Vores mål er at være BYENS SKOLE – et naturligt valg,
fordi Vissenbjerg Skole byder på et stærkt og udviklende fællesskab, høj faglighed, trivsel, tryghed og skaberkraft.
På vores skole går læring og trivsel hånd i hånd og er hinandens forudsætninger.

Vissenbjerg Skole står på et fundament af fællesskab og skaberkraft 
- Fællesskaber former fremtiden!

Fællesskab:

Fællesskabet er centrum for vores tilværelse, en uundgåelige del af livet og med til at forme vores tilværelse og dermed vores identitet.
Fællesskabet findes i alle størrelser og former på - fællesskaber i den enkelte klasse, på årgangene,
men også overordnet på skolen og tilknytningen til samfundet som helhed.

Det er i fællesskabet, man danner et selvbevidst individ.
Det er ved at spejle sig i andre – i fællesskabet – at man kan blive opmærksom på, hvem man er og hvem man gerne vil være.

I folkeskolens formålsparagraf står der, at vi skal danne eleverne til at kunne være en del af et fællesskab og samfundet som helhed.
Vi skal danne demokratiske borgere, der kan tage kritisk stillingtagen til samfundet.
Dermed skal vi alle kunne indgå i fællesskaber uanset form og omdrejningspunkt.
Dette er essentielt i forhold til at dannelsen af det enkelte menneske.

Vissenbjerg Skole viser mange aspekter af det samfund, som eleverne skal ud at være en del af, samt kunne tage stilling til.
Derfor er det en naturlig del af praksis og ikke mindst nødvendigt.
På Vissenbjerg Skole skaber vi et godt fællesskab ved bl.a. at have fokus på:

 • Klassens liv og kultur
 • Stærke traditioner
 • Sprogbrug og omgangstone
 • Samarbejde
 • Elevinddragelse og demokrati
 • Normer og værdier, etik og moral
 • Legegrupper og legepatrulje i frikvarterne
 • Forældreinvolvering
 • Venskabsklasser
 • Venskabsdage
 • Lejrture
 • Temauger på tværs
 • MOT
 • Fri for mobberi
 • Mangfoldighed
 • Trivsels- og antimobbestrategi


Skaberkraft:

Skaberkraft er fremtidens vigtigste ressource, vi skal kunne hjælpe hinanden og bedrive ideer og tanker, hvormed vi får det optimale ud af det.
Skaberkraft er stærkest i fællesskab, da flere hoveder tænker bedre end ét.
Dermed er skaberkraft og fællesskab afhængige af hinanden.
Vi skal skabe troen på den enkelte elev, at de kan skabe, hvad de tænker.

Skaberkraft er evnen til at tænke, forme og udfolde sine kreative og innovative intentioner.

Skaberkraft er en kompetence som b.la. indeholder færdigheder inden for innovation, iværksætteri, sociale kompetencer og kreativitet.

Det er en handlekompetence, der handler om at have lyst, mod og vilje til at skabe og sætte sit aftryk i verden.

I arbejdet med at udvikle elevernes skaberkraft arbejder vi med at stille spørgsmål i stedet for at give svar, udfordre, plante ideer samt at åbne muligheder op for eleverne. Her er den ingen færdige løsninger, men i stedet plads til afprøvninger.

I arbejdet med skaberkraft arbejder vi hen imod at skabe aktive og initiativrige børn og unge,
der med troen på sig selv kan føle sig som en vigtig bidragyder i deres eget liv.

På Vissenbjerg Skole sætter vi fokus på skaberkraften ved bl.a. at

 • Inddrage vi andre samarbejdspartnere som ungdomsskolen, biblioteket, foreningslivet og lokale erhvervsdrivende
 • Arbejde med FN’s verdensmål både i undervisningen og i anderledes uger
 • Vægte de kreative fag og tilgange højt
 • Eksperimentere, innovere
 • Samarbejde
 • Styrkebaseret pædagogik
 • Lige deltagelsesmuligheder
 • En sund læringskultur

Vissenbjerg Skole
Søndersøvej 14
5492 Vissenbjerg

Telefon: 64 74 79 40
vissenbjergskole@assens.dk

Nyttige links